KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NHÀ TRƯỜNG

Hồng-Ngọc-KHGDNT-2023-2024

HONG-NGOC-KE-HOACH-CHIEN-LUOC-2018.2023

HONG-NGOC-KE-HOACH-CHIEN-LUOC-2023-2028

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

QĐ về việc thành lập hội đồng tuyển sinh 18 – 19

QĐ về việc thành lập hội đồng tuyển sinh 19 – 20

QĐ về việc thành lập hội đồng tuyển sinh 20 – 21

QĐ về việc thành lập hội đồng tuyển sinh 21 – 22

QĐ về việc thành lập hội đồng tuyển sinh 22- 23

QĐ về việc thành lập hội đồng tuyển sinh 23 -24

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

QĐ về việc thành lập ban tư vấn tâm lí học đường 18 – 19

QĐ về việc thành lập ban tư vấn tâm lí học đường 19 – 20

QĐ về việc thành lập ban tư vấn tâm lí học đường 20 – 21

QĐ về việc thành lập ban tư vấn tâm lí học đường 21 – 22

QĐ về việc thành lập ban tư vấn tâm lí học đường 22 – 23

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Quyet-dinh-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-18-19

Quyet-dinh-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-19-20

Quyet-dinh-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-20-21

Quyet-dinh-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-21-22

Quyet-dinh-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-22-23

Quyet-dinh-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-23-24

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

22QDUBND4568

21605_QĐ 5148-UBND

21606_932-GDĐT

Hong-Ngoc-KH_QĐ_-BC-KIỂM-TRA-NỘI-BỘ-21-22

Hong-Ngoc-KH_QĐ_-BC-KIỂM-TRA-NỘI-BỘ-22-23

Hong-Ngoc-KH_QĐ_-BC-KIỂM-TRA-NỘI-BỘ-23-24

Hong-Ngoc-KH_QĐ_-BC-KIỂM-TRA-NỘI-BỘ-2018-2019

Hong-Ngoc-KH_QĐ_-BC-KIỂM-TRA-NỘI-BỘ-2019-2020

Hong-Ngoc-KH_QĐ_-BC-KIỂM-TRA-NỘI-BỘ-2020-2021

Ke_HOACH_KIeM_TRA_NoI_Bo_TRuoNG_trung__2

KH kiểm tra NH 2023 2024 của PGD

Phong GDDT Tan Phu_Quyet dinh phe duyet Ke hoach kiem tra nam hoc 2023-2024

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

Hồng-Ngọc-Lịch-kiểm-tra-GIỮA-HỌC-KÌ-I-NH-23-24-THCS

Hong-Ngoc-Quy-chế-kiểm-tra-đánh-giá-NH-22-23-Đ

Ke-hoach-KT-GHKI-nam-hoc-2023-2024-THCS

Quyet-dinh-Hoi-dong-thi-HK1-THCS-23-24

LỊCH-KTGKI-23-24

QĐ-HĐKT-GHK1-23-24

KH-KTGKI-23-24

TIN TỨC