Chương trình Trung học

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ
SECONDARY EDUCATION PROGRAM

   Chương trình Tiếng Việt của bậc Trung học cơ sở được tối ưu hóa từ chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Nội dung chương trình được tinh gọn và nâng cao chuyên sâu tùy theo đặc điểm từng môn học. Với phương pháp Kiến tạo, giáo viên giảng dạy chủ động nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh thông qua nhiều hình tổ chức dạy học khác nhau giúp các em nắm vững kiến thức trọng tâm cơ bản của chương trình; chủ động và hứng thú trong việc học; ứng dụng những kiến thức một cách sâu sắc trong thực tiễn; biết cách tư duy đối với kiến thức nâng cao chuyên sâu.
   Chương trình giáo dục Trung học Ruby School với phương pháp giáo dục lấy thực hành, trải nghiệm làm trọng tâm, kết hợp với các giá trị cốt lõi về đạo đức nhân cách, giúp học sinh trưởng thành một cách bền vững và sâu sắc.
Ở bậc Trung học, phương pháp Kiến tạo được nâng tầm thành: 
• Học tập tích cực • Học tập qua dự án • Học tập tích hợp • Phương pháp giáo dục STEM
Giúp học sinh tiếp cận với phương pháp tự học một cách dễ dàng để làm chủ kiến thức, từ đó hình thành nên một thế hệ tự do, trách nhiệm và làm chủ cuộc sống.
   Các môn học được thực hiện theo sơ đồ tư duy, sơ đồ hóa kiến thức giúp học sinh ghi nhớ những nội dung đã học và phát triển tư duy một cách hệ thống, đặt nền móng vững chắc về kiến thức và văn hóa cho các em. Ngoài ra, các em còn được học các gương vĩ nhân Việt Nam và thế giới để tạo động lực học tập và phát triển trở thành người có ích cho xã hội.
   Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với các trường công lập xuất sắc trong hệ thống giáo dục quốc gia.


  The Vietnamese Secondary Program is optimized from the standard program of the Ministry of Education and Training of Vietnam. The program content is streamlined and enhanced in depth depending on each coursework specification. With the methodology of creative teaching, teachers actively promote the positive, active, and innovative characters of students through a variety of teaching methods to help the students master the basics of the program. To be active and interested in learning,and applying the knowledge thoroughly in real life and learn the method of obtaining advanced knowledge.
   The Secondary Program at Ruby uses the educational methods which take practice and experience as focus, combined with the core values of personal ethics. This is to help students grow in a sustainable and profound way.
At the lower secondary level, Creative Education Method is raised to: 
• Active Learning • Project-based learning • Integrated Learning • Methods of STEM Education
   Which help students access the self-learning methods easily to master knowledge, achive freedom, and be responsible and a master of their live. Subjects are instructed using Mind and Knowledge Mapping that help students to remember the content learned and develop the system thinking, and build a solid foundation of knowledge and culture for them. In addition, they are also studying the Vietnamese and the world’s historical figures to gain academic motivation that will hone them to become assets of the society.
   Academic results and qualifications are issued and recognized by the Ministry of Education of Vietnam, being equal in value to the outstanding public schools in the national education system.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TRUNG HỌC CƠ SỞ
SECONDARY ENGLISH PROGRAM

  Chương trình Tiếng Anh Trung học cơ sở là chương trình tiếp nối của chương trình Tiếng Anh Tiểu học. Đây là chương trình mang tính thử thách cao, bao gồm các môn: Math, Science, Public Speaking, Solutions, …
  Với chương trình Tiếng Anh Trung học cơ sở, các em được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả. Các em tự do trình bày quan điểm, sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh phù hợp với các bối cảnh học thuật và cuộc sống. Các em sẽ không còn thói quen học thuộc lòng hoặc tiếp cận vấn đề một cách máy móc do được làm quen với nhiều hình thức kiểm tra đánh giá khác nhau về kỹ năng trình bày lập luận, khả năng đề ra sáng kiến và khả năng vận dụng các kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn.
  Kết thúc lớp 9 của Trung học cơ sở các em dự thi chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế của một số trường Quốc tế tổ chức. Trình độ của các em tương đương với IELTS 4.5 trở lên. Chứng chỉ này dựa trên khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung theo chuẩn Châu Âu (CEFR) nhằm giúp các em sẵn sàng và tự tin ở bậc Trung học phổ thông.
  Ngoài ra, nhà trường trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, máy chiếu, màn hình LCD cho mỗi phòng học. Giáo viên, học sinh có thể cập nhật thông tin kịp thời, download trực tiếp các thông tin từ trên mạng Internet phục vụ ngay trong tiết dạy. Học sinh có được những giờ học rất sinh động, thực tế, nhẹ nhàng nhưng chất lượng và hiệu quả.


  The Secondary English Program is a continuation of the Primary English Program. This is a highly challenging program consisting of: Math, Science, Public Speaking and Solution English programs…
With Secondary English Program, students are trained to work in a team and to communicate effectively. They have the freedom to express their perspectives using English appropriately in the academic and life context.
They will no longer study or approach the subject mechanically due to getting acquainted with various forms of testings and evaluations such as presentation, the ability to propose initiatives and the ability to use the knowledge to resolve practical problems.

  At the end of Grade 9, the Secondary students will get certificates with international standard organized by international schools. The level of the students will be equivalent to IELTS 4.5 and above. This certificate is based on the Common English Framework referencing to the European Standard (CEFR) to help students be ready and confident in the Upper Secondary level.
  The school is fully equipped with a sound system, projector, and an LCD monitor for each classroom. Teachers and students have a direct access to information by utilizing facilities such as internet and other tools that may help them during study hours. This will help to engage the engage the student to learn their lessons what will boost their interest on the academics.